Diffuse symptomer i bakpart hos vallaker – kan tyde på sen plager etter kastrasjon!

Helt siden jeg fikk Joey for over 2 år siden har han hatt en greie med at han hopper litt mot venstre. Han har også aldri vært noen superstjerne i dressur. Faktisk når jeg prøvde han så likte jeg han så lite at jeg egentlig ville droppe og hoppe han fordi det var så mye og ta tak i med bakkearbeidet. Likevel hadde vi reist veldig langt i England for kun og prøve den ene hesten. Så derfor ble jeg overtalt av min mor til å i det minste hoppe han litt. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde for da ble jeg ¨solgt¨ <3

Han kom hjem til meg en mnd senere og vi begynte arbeidet med å forme min nye ¨topphest¨. Han har alltid hoppet som en drøm, med hele sitt hjerte og enormt med iver! Likevel har han vært vanskelig og ri med at han har gjort mye merkelig samtidig som han har vært veldig stiv i bakpart og galoppbytter har vært særdeles vanskelig. En greie han også alltid har hatt er at han hopper mot venstre. Som har vært noe jeg alltid har måtte tenke på når det gjelder linjer og kombinasjoner. Likevel så tenker man at han bare er sånn. Det må ris og trenes til.

Joey 130 cm i Grenland 2019
Veldig ofte er vi da og se til venstre på hinderne slik som her. Jeg legger han midt på men han velger og skru over til venstre. Han hopper jo likevel veldig bra, men han må jo gjør det av en grunn?

Og ja, det har i perioder vært bedre. Likevel mangler det lille ekstra. Også nå som han har vært lite brukt det siste året så kommer det ett par ting noe tydeligere frem. Hva om det er en underliggende forklaring på disse plagene og utfordringene? Dersom man ikke fjerner roten til problemet så vil det vel bare fortsette med å komme og gå?

Jeg har de siste 9-10 mnd mens Joey ikke har vært helt 100 % hatt han hos flere veterinærer, klinikker, massører, fysioterapauter, akupunktører, tannleger etc etc. Han har fått en haug av behandlinger. Og noen ganger har han blitt bedre! Men det fortsetter og komme tilbake. Gang på gang. Han er ikke halt. Men det er noe som kommer frem dersom man ser nøye etter den ene veien. Han kniper på en måte litt i lysken og ønsker ikke strekke det ene beinet ut til siden. Og trår det derfor litt innunder seg, ønsker ikke alltid og strekke seg frem i travøkninger den ene veien, da slår han fort over i galopp. Jeg merker det veldig godt når jeg rir at det er noe her. Mens andre ikke ser noen ting. Det er noe som ¨butter¨, og jeg kommer ikke helt ¨hjem¨ som jeg liker og kalle det.

Mange hester er asymetriske uten at det har noe som helst betydning for deres prestasjon. Joey er ikke veldig asymmetrisk, han er faktisk ganske lik i begge sider. Likevel har han fått noe forskjeller på musklene fra den ene til den andre siden samt veldig stiv den ene veien. Noe som da tyder på at han faktisk bruker seg annerledes den ene og andre veien.

¨Så lenge han ikke er halt er det bare og trene. Også så lenge han ikke blir verre er det bare å ri¨ Er kommentarer jeg har har fått og på mange måter så er jeg jo enig i det. Likevel har jeg hatt en følelse av at det må være noe man kan gjøre for å hjelpe? Men jeg ante ikke hva og var helt tom for forslag.

Longering av Joey
Jeg longerer hestene mine mye, slik at jeg alltid følger med på hvordan de beveger seg. Her får de også mulighet til å bevege seg fritt i forhold til at jeg ikke støtter og balanserer de ved ridning noe som gjør at de lettere vil gjøre det som er mer komfortabelt for dem å gjøre.

Jeg var i ferd med å gi opp og tenkte at han bare er sånn. At det er ikke mer jeg får gjort enn og gi han massage og behandling med streaching og lignende en gang i blandt også vil han alltid være som han nå er. Også en dag møtte jeg en veterinær som hadde hørt om noe lignende som ga meg råd om å få tak i en veterinær som var spesialist på innvendig osteopati fra Danmark.

På ganske kort tid så fikk vi besøk av damen fra DK som nå forhåpentligvis vil forandre livet til Joey <3 Endelig har jeg fått skikkelig håp om at nå skal det bli bra! Det hele var så logisk og besvarte alle mine spørsmål jeg tidligere aldri har fått en god forklaring på! Jeg tør ikke juble helt enda da jeg må se hvordan han responderer på behandlingen men jeg har virkelig troa på at NÅ traff vi endelig spikeren på hodet!

Veterinæren fra DK gjorde først en full undersøkelse av Joey. Deretter gikk hun inn endetarmen for å kjenne på organer derunder arrvev etter kastrasjon. Her finner hun ganske så stramme og ømme sed strenger. Spesielt på høyre side. Og det er høyre side som har vært hans store utfordring. Hun tøyer på disse og forsøker og få de til å løsne litt. Slik at de blir mer slakke.

Undersøkelse av kastrasjonsarr på Joey med hele armen i endetarmen hans.
Joey undersøkes her av veterinæren fra Danmark. Han har fått beroligende mens hun undersøker og behandler han ved kastrasjonsarret på høyre side.

Den danske veterinæren kan fortelle at dette er et stort problem hos mange vallaker rundt om i verden. Det er ikke så mye fokus på det. For dersom en hest viser tegn til halthet, bevegelses vegring eller andre merkelige symptomer så tenker man først og fremst bein. Og så klart så er det mye problemer som sitter her. Men finner man egentlig ikke noe i bein så må man tenke litt utenfor boksen. Hopper kan også ha problemer med sine kjønnsorganer og denne type behandling kan hjelpe.

Det som skjer under en kastrasjon er jo veldig unaturlig for hester/dyr. Man kutter en streng som blir og ville gro sammen i noe igjen. Dersom man kutter strengene for korte. Vil det gro ganske stramt. Noen ganger kan man se det fra utsiden at det huler litt oppover. I Joey sitt tilfelle så ser man det ikke uten fra, men det er fortsatt ganske alvorlig stramt i hans tilfelle. Så man kan ikke alltid stole på det man ser fra utsiden. De stramme sedstrengene kan også påvirke andre organer som feks. urinledere og blæren. Her er det derfor også mange tegn man kan se etter som feks, langvarig vannlating, problemer for vallakene og stille seg opp, de tisser mye/lite, hyppig etc. Alle disse tegnene kan tyde på at arrvev påvirker blære.

Mange vallaker har plager med kastrasjosnarr uten og vise det. Feks løshester har man utført slik undersøkelse på, kjent de har vært litt stramme og har etter behandling begynt å prestere flere % bedre og det kan være nok til at seieren sitter i neste løp. Eller dressur/spranghester hvor øvelser ol. plutselig blir enklere og gjennomføre. Det er ikke nødvendigvis noe problem for hestene og fungere så og si normalt. Men de vil likevel kjenne på en begrensing og være plaget, noe som så klart vil påvirke prestasjonene.

I Joey sitt tilfelle så er det estimert at han nok vil trenge 1-2 behandlinger til før han blir vesentlig bedre. Likevel har han ved allerede først økt i dag etter behandling vist bedring! Det er helt fantastisk! Han skyver og fører seg bedre allerede! Dette virker veldig lovende 😀 Jeg er optimistisk og krysser fingrene for at vi nå nærmer oss mål 😀

Så dersom du skal kastrere din hingst må du for all del be dem om ikke å kutte strengen for langt opp!!!!! Da minimerer du sjansen betraktelig for sen plager etter kastrasjonen <3 (Mvh spesialisten fra Danmark)

English version:

Ever since I got Joey over 2 years ago he has had a good thing about jumping a little to the left. He has also never been a superstar in dressage. In fact, when I tried him, I liked him so little that I really wanted to drop and jump him because there was so much to do with the ground work. Still, we had traveled very far in England for just one test. So that’s why I was persuaded by my mother to at least jump a little. And I am very happy that I did because then I was sold  <3

He came home to me a month later and we started working on shaping my new top horse. He has always jumped like a dream, with all his heart and huge with zeal! Still, he has been difficult and ridden with that he has done a lot of strangely while also being very stiff in the hindquarters and gallbladder has been particularly difficult. One thing he’s also always had is that he jumps to the left. Which has been something I’ve always had to think about when it comes to lines and combinations. Yet you think he is just like that. It needs rice and training.

Joey 130 cm in Grenland 2019
Very often then we look left at the obstacles like here. I put him in the middle but he chooses and turns left. He jumps really well, but he has to do it for a reason?
And yes, it has been better at times. Still, the little extra is missing. Even now that he has been little used for the past year, a couple of things are becoming more evident. What if there is an underlying explanation for these troubles and challenges? And if you do not remove the root of the problem, will it continue to come and go?

I have for the last 9-10 months while Joey has not been completely 100% he has had at several veterinarians, clinics, masseurs, physiotherapists, acupuncturists, dentists etc etc. He has received a bunch of treatments. And sometimes he has improved! But it goes on and on. Over and over. He is not lame. But there is something that comes to mind if one looks closely for one way. He squeezes a little in the groin and does not want to stretch his hind leg out to the side. And if it turns a little underneath, does not always want and extend in trot rises one way, then he quickly turns into a canter. I notice it very well when I ride that there is something here. While others see nothing. There is something ¨butter¡, and I do not quite come home ‚which I like and call it.

Many horses are asymmetrical without having any bearing on their performance. Joey is not very asymmetrical, he is actually quite similar on both sides. Still, he has got some differences in muscles from one side to the other as well as very stiff one way. Which then indicates that he actually uses himself differently one way or the other.

¨ As long as he is not lame it is just exercising. Even as long as he does not get worse, it is just to argue Are comments I have received and in many ways I agree with it. Still, I have a feeling that there must be something you can do to help? But I had no idea what and was completely out of touch.

Longing by Joey
I long my horses a lot, so I always keep track of how they move. Here they also have the opportunity to move freely in relation to the fact that I do not support and balance them by riding which makes them easier to do what is more comfortable for them to do

I was about to give up and thought he was just like that. That there is nothing more I can do than give him massage and treatment with streaching and the like once in a while also he will always be who he is now. Also one day I met a veterinarian who had heard of something similar that advised me to get a veterinarian who is a specialist in internal osteopathy from Denmark.

In a short time we got a visit from the lady from DK who will hopefully change Joey’s life. Finally I got real hope that now it will be good! It was all so logical and answered all my questions I have never had a good explanation for before! I dare not cheer quite yet as I have to see how he responds to the treatment but I really believe that NOW we finally hit the nail on the head!

The veterinarian from DK first did a full examination of Joey. Then she went into the rectum to feel the organs underneath the scar tissue after castration. Here she finds quite tight and tender sed strings. Especially on the right. And it is the right side that has been his big challenge. She stretches on these and tries to get them to loosen up a bit. So that they become more relaxed.

Investigation of castration scars on Joey with his whole arm in his rectum.
Joey is examined here by the veterinarian from Denmark. He has been calming as she examines and treats him at the castration scar on the right.

The Danish veterinarian can tell that this is a major problem with many walnuts around the world. There is not much focus on that. Because if a horse shows signs of lameness, movement obstruction or other strange symptoms, then you think of bones first and foremost. And, of course, there are a lot of problems sitting here. But if you really can’t find anything in your bones then you have to think a little outside the box. Jumps can also have problems with their genitals and this type of treatment can help.

What happens during a castration is very unnatural for horses / animals. You cut a string that stays and would grow together in something again. If you cut the strings too short. It will grow quite tight. Sometimes it can be seen from the outside that it caves a little upwards. In Joey’s case you don’t see it from the outside, but it is still quite severe in his case. So you can’t always trust what you see from the outside. The tight ropes can also affect other organs, for example. ureters and the bladder. Here, therefore, there are also many signs that you can look for, such as, prolonged urination, problems for the wall sheets and standing up, they pee a lot / little, frequent etc. All these signs may indicate that scar tissue affects bladder.

Many moths have plagues with castration twine without showing it. For example, loose horses have been carried out on this, known they have been a little tight and after treatment have begun to perform several percent better and it may be enough for the victory to sit in the next race. Or dressage / jumping horses where exercises etc. suddenly becomes easier and complete. It is not necessarily a problem for the horses and works normally. But they will still feel a limitation and be bothered, which will obviously affect performance.

In Joey’s case, it is estimated that he will probably need 1-2 more treatments before he gets significantly better. Yet he has already increased today only after treatment has shown improvement! It is absolutely amazing! He’s pushing and getting better already! This seems very promising: D I am optimistic and cross my fingers that we are now approaching goals: D

So if you are going to castrate your stallion you must by all means ask them not to cut the string too far up !!!!! Then you significantly reduce the chance of late troubles after castration. (The specialist from Denmark)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *